=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Εικονίδια επικινδυνότητας υλικών CLP: Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

GHS01
Εκρηκτικό
GHS02
Εύφλεκτο
GHS03
Οξειδωτικό
GHS04
Αέριο υπό πίεση
GHS05
Διαβρωτικό
GHS06
Μεγάλη τοξικότητα
GHS07
Τοξικό - Ερεθιστικό
GHS08
Επικίνδυνο για την υγεία
GHS09
Καταστρέφει το περιβάλλον
REACH: Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
CLP: Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals developed within the United Nations (UN) structure
DPD: Dangerous Preparations Directive (1999/45/EC)
DSD: Dangerous Substances Directive (67/548/EEC)
CMR: Substance or mixture which is carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction Corrosive to metals means materially damaging, or even destroying, metals by chemical action of a substance or a mixture
CRC: child-resistant closure
CRF: child-resistant fastening

Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr